Klub

ZARZĄD JKMW „KOTWICA”

 

KOMANDOR HONOROWY – Marek Brągoszewski

KOMANDOR KLUBU – Artur Pierzyński komandor@jkmw-kotwica.pl tel: 508 219 856

V-CE KOMANDOR KLUBU – Jerzy Brezdeń jerzybrezden@wp.pl tel: 504 457 508

SEKRETARZ KLUBU – Mikołaj Kołakowski sekretarz@jkmw-kotwica.pl tel: 601-792- 067

SKARBNIK KLUBU –  Mariusz Selke skarbnik@jkmw-kotwica.pl tel: 600 151 244

CZŁONEK ZARZĄDU – Ireneusz Góreczny, igoreczny@onet.pl   tel: 504 440 872

CZŁONEK ZARZĄDU – Andrzej Załucki a.zalucki@o2.pl tel: 605 679 531

CZŁONEK ZARZĄDU – Rafał Lachowicz regaty@jkmw-kotwica.pl tel: 603 692 542

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY – Andrzej Lenkiewicz andrzej.lenkiewicz@gmail.com tel: 888 482 334

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO – Leszek Radochoński

SEKRETARZ –  Adriana Reszka, adareszka@wp.pl tel: 507 752 634

 

SĄD KLUBOWY

Jerzy Rusak j.rusak3@wp.pl tel: 604 548 818

Zbigniew Klupiński

Dariusz Wierzbicki darek.wierzbicki@gmail.com tel: 602 425 071

Walne Zebranie 1983 r.
1.† Witold Gliński
2. † Marian Załoga
3. † Czesław Cześnik
4.† Julian Czerwiński

Walne Zebranie 1984 r.
1.† Jan Sowa
2. † Ryszard Gilewicz

Walne Zebranie 1985 r.
1.† Kazimierz Bossy
2.† Bronisław Szul
3.† Medard Przylipiak

Walne Zebranie 1986 r.
1.† Piotr Kołodziejczyk

Walne Zebranie 1987 r.
1.† Jerzy Apanowicz
2.† Mieczysław Przewłocki
3. Władysław Mazurkiewicz

Walne Zebranie 06.03.1988 r.
1.† Piotr Bigaj
2.† Mieczysław Jarczyński
3. Stanisław Jurczyk
4.† Kazimierz Klugmann
5. Stanisław Kokodyniak
6.† Wacław Nowocin
7.† Bolesław Mazurkiewicz
8.† Jan Pinkiewicz
9. Stanisława Radaj
10. Jerzy Rusak
11. Leonard Sadłowski
12. Wirgiliusz Sandzewicz

Walne Zebranie 18.02.1990 r.
1. † Tadeusz Siwiec
2. † Kazimierz Żółtek
3. Tadeusz Bojarski
4. Jerzy Dominik
5. † Karol Gryc
6. Wiesław Godlewski
7. † Jerzy Czeszko

Walne zebranie 01.03.1992r.
1. Andrzej Pawluch
2.† Tadeusz Durczak
3.† Tadeusz Krawczyk

Walne Zebranie 06.03.1994 r.
1. Anastazy Kobiela

Walne Zebranie 05.03.1995 r.
1. † Edward Kinas
2. Leokadia Smarczewska
3. † Stanisław Modzelewski

Walne Zebranie 03.03.1996 r.
1. Stanisław Tołwiński
2. Antoni Komorowski
3. Zbigniew Kowalewski
4. Stanisław Przyjemski
5. Marian Siemczonek

Walne Zebranie 02.03.1997 r.
1. Alicja Olechnowicz
2. Jędrzej Czajkowski
3. Andrzej Władyka

Walne Zebranie 22.03.1998 r.
1.† Ryszard Łukasik
2.† Kazimierz Tomaszewski
3. Marian Kula
4. † Andrzej Półjanowski
5. † Marian Głownia

Walne Zebranie 21.03.1999 r.
1.† Zygmunt Badzyński
2. † Zbigniew Sułek
3. † Jerzy Porębski

Walne Zebranie 26.03.2000 r.
1. † Roman Chmielewski
2. Józef Wysocki

Walne Zebranie 25.03.2001 r.
1. Stanisław Kasperkowiak
2. Waldemar Przykaza

Walne Zebranie 07.04.2002 r.
1. † Marian Zaborski

Walne Zebranie 09.03.2003
1. Zbigniew Patron

Walne Zebranie 09.03.2005 r.
1. Marek Brągoszewski
2. † Leszek Wiktorowicz
3. Józef Jakubczyk
4.† Zenon Kozakiewicz
5. Janusz Kodrzycki
6. Jerzy Gąsowski

Walne Zebranie 26.03.2006 r.
1. Paweł Szczepanik
2. † Henryk Wojtkowiak
3. Adam Spuła
4. † Antoni Tomczyk
5. Jerzy Lenda

Walne Zebranie 25.02.2007  r.
1. † Włodzimierz Gaul
2. Jacek Słomiński
3. Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej

Walne Zebranie 02.03.2008 r.
1. Wiesław Łasiński
2. Franciszek Jaskólski
3. Jan Michulec
4. Jerzy Maltowski
5. Aleksander Gałka
6. † Zygfryd Perlicki
7. † Andrzej Lutomski
8. † Zenon Gralak
9. Tadeusz Adamów
10. † Andrzej Posmykiewicz
11. † Wojciech Augulewicz
12. † Waldemar Waszczyk
13. Grażyna Kryspin
14. Hieronim Rozwalka
15. Andrzej Załucki
16. Maciej Leśny
17. Jarosław Kaczorowski

Walne Zebranie 2009 r.
1. Maciej WĘGLEWSKI
2. Piotr OSTROWSKI
3. Maciej POLAŃSKI

Walne Zebranie 2010 r.
1. STAP
2. Andrzej KADŁUBICKI
3. † Bogusław WABIA
4. Adam DUDA
5. Jan WALCZAK
6. Waldemar DWORZNIKOWSKI
7. Irena MATEJCZYK
8. Leszek BATKO

Walne Zebranie 2011 r.
1. Jerzy BREZDEŃ
2. Sławomir SZUMALSKI
3. Krzysztof ZDANEK
4. Robert PALUS
5. Mieczysław DĄBROWSKI

Walne Zebranie 2012 r.
1. Artur HABERKA

Walne Zebranie – 2013 r.
1. Tadeusz CIEMNY
2. Stanisław ŚLIWA
3. Andrzej SZWABA
4. Waldemar TURSKI

Walne Zebranie  – 2014 r.
1. Krzysztof TERYFTER
2. Jarosław REMLINGER
3. Zbigniew WILCZEK

Walne Zebranie  – 2015 r.
1. Artur PIERZYŃSKI

Walne Zebranie  – 2017 r.
1. Maciej OSIKA
2. Marek OSIPIAK

Walne Zebranie  – 2018 r.
1. Dariusz ROSTEK

Walne Zebranie  – 2019 r.
1. Czesław RÓŻAŃSKI

Walne Zebranie  - 2020 r.
1. Ryszard CYLKOWSKI

Walne Zebranie  - 2021 r.
1. Barbara BIELENKIEWICZ
2. Mariusz SELKE
3. Henryk CELUCH

Walne Zebranie  - 2022 r. 
1. Katarzyna BURCZYK 
2. Ireneusz Michał GÓRECZNY 
3. Robert Korwin PIOTROWSKI

REGULAMIN SĄDU KLUBOWEGO Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”

 

Na podstawie § 21, § 41 i § 42 Statutu JK MW „Kotwica”
ustala się następujący tryb postępowania Sądu Klubowego:

 

1. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom JK MW „Kotwica”, Oddziałów i Sekcji Klubu wszczyna i przeprowadza Sąd Klubowy;

2. Sąd Klubowy wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek Zarządu JK MW „Kotwica”, Oddziałów i Sekcji Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu, Oddziałów i Sekcji oraz na wniosek członka JK MW „Kotwica”, Oddziałów i Sekcji Klubu;

3. Sąd Klubowy wszczyna postępowanie dyscyplinarne w następujących sprawach:

1) Członków Klubu nie wywiązujących się z obowiązków określonych w § 17 pkt 1 – 5 Statutu Klubu;
2) Naruszenia przepisów i dyscypliny w czasie pływania na jachtach pod banderą klubową i w życiu klubowym;
3) Dotyczących członków honorowych, członków wspierających oraz władz klubowych;
4) Zgodnie wniesionych przez strony (nie dotyczy spraw Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów);

4. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom władz klubowych, Sąd Klubowy prowadzi w poszerzonym składzie o Komandora Klubu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub ich zastępców;

5. W zależnoci od złożoności sprawy dyscyplinarnej powołuje się zespół specjalistów sporód Zarządu i Klubu;

6. Sąd Klubowy orzekając w sprawach ust. 3 ppkt 1 i 2 może nałożyć jedną z następujących kar:
1) upomnienie;
2) ostrzeżenie;
3) nagana;
4) czasowe zawieszenie w prawie korzystania ze sprzętu pływającego;
5) czasowe zawieszenie uprawnienia do prowadzenia jachtów JK MW „Kotwica”;
6) czasowe zawieszenie w obowiązkach osoby funkcyjnej władz klubowych;
7) czasowe pozbawienie praw członka Klubu;
8) wnioskowanie do Zarządu JK MW „Kotwica” o wykluczenie z Klubu;
9) wnioskowanie do Walnego Zebrania o pozbawieniu tytułu i odznaki Honorowy Członek Klubu;

7. Wstrzymuje się postępowanie dyscyplinarne klubowe jeżeli sprawa jest rozpatrywana w Izbie Morskiej, Wojskowej Komisji Awaryjnej lub przez przełożonych wg przepisów wojskowych. Po decyzjach tych organów może być prowadzone postępowanie klubowe.

8. Osoba, przeciwko której prowadzi się sprawę ma prawo do zapoznania się z zarzutami i wniesienia dodatkowych wyjanień na pimie, przed rozprawą;

9. Sąd Klubowy jest zobowiązany, w trybie nie krótszym niż 7 dni przed rozprawą, przesłać zarzuty na piśmie członkowi, przeciwko któremu ma się odbyć rozprawa oraz zawiadomienie o dniu, godzinie i miejscu rozprawy.

10. Sąd Klubowy przeprowadza rozprawę w składzie minimum 3 osób;

11. Decyzja Sądu Klubowego w zakresie kar wymienionych w ust. 6 ppkt 1, 2, 3, 4, 5 są ostateczne;

12. Od decyzji Sądu Klubowego w zakresie kar wymienionych w ust. 6 ppkt 6 i 7, ukarany członek Klubu może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu. Do czasu Walnego Zebrania obowiązuje czasowe wykonanie tych kar;

13. Komplet dokumentów z postępowania dyscyplinarnego i protokół z rozprawy Sądu Klubowego znajdują się w Biurze JK MW „Kotwica”. Biuro Klubu powiadamia członka Klubu, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie dyscyplinarne o wyniku rozpatrzonej sprawy: o ukaraniu lub umorzeniu.

14. Przewodniczący Sądu Klubowego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium i Zarządu JK MW „Kotwica” oraz Oddziałach i Sekcjach Klubu z głosem doradczym;

15. Powyższy Regulamin Sądu Klubowego obowiązuje również w Oddziałach i Sekcjach. W Oddziałach i Sekcjach JK MW „Kotwica” drobniejsze naruszenia dyscypliny rozpatruje rzecznik dyscyplinarny, który wchodzi w skład Zarządu Oddziału lub Sekcji, a poważniejsze Sąd Klubowy JK MW „Kotwica” na wniosek Zarządu Oddziału lub Sekcji Klubu.

Historia Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”

Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w KRS pod nr 0000105277, ukierunkowanym na żeglarstwo oraz inne sportowe i turystyczne dyscypliny morskie i śródlądowe. Celami Klubu jest upowszechnianie sportu i turystyki morskiej, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, propagowanie tradycji Marynarki Wojennej. Dewizą Klubu są :

 

PASJA  –  TRADYCJA  –  CIĄGŁOŚĆ

Nasze początki sięgają Wojskowego Klubu Wioślarskiego założonego w 1919 roku, którego Sekcja Żeglarska, staje się w 1924 roku jednym z czterech założycieli Polskiego Związku Żeglarskiego. Wojskowy Klub Wioślarski zostaje w 1925 roku przemianowany na Wojskowy Yacht Klub, a następnie w 1931 roku na Oficerski Yacht Klub RP. Oddział morski OYK RP powstaje w 1932 roku z siedzibą w Gdyni. W OYK RP działają takie znane postacie jak Marszałek Józef Piłsudski – Honorowy Komandor Klubu, Generał Mariusz Zaruski – Wicekomandor ds. szkolenia, Admirał Włodzimierz Steyer – Komandor Klubu.

Banderę Klubowi zatwierdził Minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef Piłsudski (Dziennik Rozkazów Wojskowych nr 11 z dnia 20 czerwca 1932r poz. 142).

Pod banderą OYK RP w 1933 roku przepływa Atlantyk por. Andrzej Bohomolec docierając z dwuosobową załogą do Stanów Zjednoczonych na jachcie Dal. Czas wojny, okupacji i trudnych lat powojennych przerywa działalność żeglarską w Wojsku Polskim i Marynarce Wojennej.

Na przełomie 1957 i 1958 roku grupa oficerów Marynarki Wojennej powołała z dniem 28.01.1958 r. Jacht Klub Morski „Kotwica” wpisany do rejestru Stowarzyszeń Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dniu 05 marca 1958 r. pod poz. Nr 221. Przyjęto Statut, wybrano władze klubowe. Do  akceptacji Klubu przyczynił się niewątpliwie fakt, iż w czerwcu 1957 roku, jacht Marynarki Wojennej „KAPITAN”, prowadzony przez kpt. Zygfryda PERLICKIEGO wygrał prestiżowe, organizowane w Niemczech od 1882 roku regaty KIELER WOCHE oraz zdobył Puchar Bałtyku. Był to w tym czasie największy sukces polskiego żeglarstwa osiągnięty przez załogę i jacht Marynarki Wojennej.

Klub pozostał przy symbolach OYK RP – Odział Morski, to jest: banderze, proporcu, proporcu Komandora i odznaki klubowej, które obowiązują do dzisiaj. Klub stał się miejscem działalności wyczynowej, turystycznej, szkoleniowej i towarzysko – kulturalnej.

Pod koniec 1958 roku Klubu liczył 235 członków, w tym: 15 JKŻW, 11 JSM, i 30 SJ. Pierwszymi jachtami eksploatowanymi po bandera JKM „Kotwica” były odnalezione w portach niemieckich przedwojenne jachty klubowe:

 

HETMAN –  80 m2 , KAPITAN (BOŻENA) –  50 m2, KOMANDOR ( GOPLANA) –  50 m2 ,BOSMAN- 50 m2,  KOMODOR – 40 m2  ,BAŁTYK – 30 m2 , BOSMAT – 30 m2  oraz  KON-TIKI (klasa STAR), 2 łodzie klasy SŁONKA i 1 łódź klasy FIN.

 

DZIAŁALNOŚĆ ŻEGLARSKA

W sierpniu 1958 roku w pierwszy rejs zagraniczny do Szwecji wyszedł s/y Hetman pod kpt. Czesławem Cześnikiem, a w 1961 roku odbył się pierwszy rejs s/y Hetmana pod kpt. Cześnikiem  na wody pływowe do portów Francji, Anglii, Belgii, Holandii, RFN i Danii. W 1962 roku Klub zdobył I miejsce w punktacji klubowej okręgu gdańskiego, a jego jachty przebyły 13.580 Mm pod żaglami. Kapitanowie Tadeusz SIWIEC, Czesław CZEŚNIK, Piotr BIGAJ, Medard PRZYLIPIAK, Andrzej LUTOMSKI, Jan PIKIEWICZ oraz Jan PINKIEWICZ  stanowili  czołówkę regatową. Mistrzostwo Polski w klasie STAR zdobył Jerzy ZAJKOWSKI, Mistrzem Polski był również Jan PIKIEWICZ.

Intensywność pływania w kolejnych latach była imponująca. Średnio rocznie organizowano około 10 rejsów zagranicznych. W 1977 roku – 19  oraz około 250 rejsów krajowych i zatokowych. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych Klub liczył ponad 1.000 żeglarek i żeglarzy i był armatorem 17 jachtów morskich i 23 zatokowych.

W 1976r na wniosek naszych Żeglarek i Żeglarzy z Zachodniego Wybrzeża utworzono Oddział Jacht Klubu Morskiego „Kotwica” w Świnoujściu. Nasz Oddział w Świnoujściu jest wiodącym klubem w zakresie szkolenia, organizacji regat, rejsów i wypraw żeglarskich oraz kultywowania tradycji i morskiej kultury żeglarskiej, a zwłaszcza szkolenia dzieci i młodzieży.

W 1993 roku, Dowództwo Marynarki Wojennej zatwierdziło zmianę nazwy Klubu na Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica”. Bandera Klubu, proporce i odznaka pozostały bez zmian.

Obecnie (2020 rok) Klub jest właścicielem jachtów TORNADO, NAUTICUS, HADAR, LEGIA, KOMANDOR II, SARMATA II, TREFL, KIER, DOBOSZ, TOPAZ, TURKUS, a pozostałe w terenowych jednostkach organizacyjnych. Klub liczy 312 Żeglarek i Żeglarzy zrzeszonych w ”Klubie Centralnym” oraz Oddziale żeglarskim w Świnoujściu, Oddziale „Atol” w Warszawie i Oddziale „Nauticus” w Gdańsku, a także w Kołobrzeskiej Sekcji żeglarskiej. Nasze cele osiągamy realizując wyprawy żeglarskie, rejsy stażowo – szkoleniowe na Bałtyk, Morze Północne i Atlantyk, uczestnicząc w regatach klubowych i związkowych, prowadząc kursy żeglarskie i motorowodne oraz obozy dla młodzieży. Przekazujemy naszym Żeglarkom i Żeglarzom historię Klubu, szacunek dla Bandery, wiedzę o tradycjach Marynarki Wojennej oraz poszanowanie dla morskiego żywiołu. Klub jest otwarty dla wszystkich pasjonatów żeglarstwa. Historia Klubu to nie tylko rejsy i regaty. To działalność wychowawcza, szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez żeglarskich.

Zarząd Klubu zawsze spotykał się w swojej działalności z życzliwością i wsparciem Władz miasta Gdyni i Dowództwa Marynarki Wojennej. Gościliśmy także w naszym Klubie osobistości ze świata żeglarskiego. Swój jacht „Fram XIV” prowadził na naszych regatach Król Norwegi Harald V, cumował u nas „Pen Duick II” ze sławnym żeglarzem francuskim Erykiem TABARLY. Na naszych jachtach żeglował Premier RP, Ministrowie i Admirałowie oraz wiele Wspaniałych Postaci świata żeglarskiego.

W 2019 roku włączyliśmy się w obchody 100-lecia utworzenia Marynarki Wojennej organizując rejs do Tallina dla uczczenia bohaterskiej ucieczki ORP Orzeł z internowania w 1939 roku oraz w dniach 15.06 – 25.08 wieloetapową wyprawę żeglarską s/y TORNADO na Morze Północne. W wyprawie było zaangażowanych 48 Żeglarek i Żeglarzy, którzy pokonali ponad 3500 Mm. Udział w rocznicy 100-lecia sportów wodnych w Wojsku Polskim podkreśliliśmy kontynuując cykl regat żeglarskich o „Klubowy Puchar Kaprów” oraz organizując regaty wokół wyspy Bornholm dla podkreślenia pierwszych regat Oficerskiego Yacht Klubu RP z 1933 roku.

Rok 2020 to setna rocznica zaślubin Polski z morzem oraz osiemdziesiąta rocznica walk o Narwik z udziałem naszych okrętów, niszczycieli Błyskawica, Burza i Grom. Dla uczczenia tych rocznic planujemy rejs s/y Tornado do Narwiku w dniach 15.07 – 30.08.2020r. i złożenie kwiatów w miejscu zatopienia ORP Grom i śmierci 59 polskich marynarzy, a także pod pomnikiem upamiętniającym śmierć żołnierzy polskich 1 Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Tradycyjnie już nasze jachty wystartują w regatach kalendarz PZŻ, a załogi będą się szkolić w rejsach stażowo – szkoleniowych po Bałtyku.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYPRAWY ŻEGLARSKIE ORGANIZOWANE POD BANDER  JKMW „Kotwica”

– 1958 rok, jacht HETMAN – kpt. Czesław CZEŚNIK, pierwszy rejs na wody pływowe do portów Anglii, Francji, Belgii, Holandii, Niemiec i Danii;
– 1968 rok, jacht KOMODOR – kpt. Tadeusz SIWIEC, udział w regatach Bermudy – Travemunde;
– 1972 rok, jacht KOMODOR – kpt. Teresa REMISZEWSKA, samotne przejście przez Atlantyk i udział w regatach samotników TARS -72;
– 1974 rok, Jacht TORNADO – kpt. Tadeusz SIWIEC, pierwszy polski jacht klasy AC uczestniczy w jednym etapie regat  ADMIRALS CUP;

– 1976 roku, s/y HETMAN pod kpt. Janem PINKIEWICZEM przebył Atlantyk i pokonał w ramach „OPERACJI ŻAGIEL76”najdłuższą do tej pory w klubowym żeglowaniu odległość 14.700 Mm na trasie Plymouth – Newport;

– 1978 rok, jacht KAPITAN II – kpt. Piotr BIGAJ, rejs na Kubę – powrót dramatyczny, bez steru, zakończony  w grudniu szczęśliwym wejściem do Gdyni. Jacht przebył od 8 czerwca od 5 grudnia 13500 Mm zawijając do 15 portów w 13 krajach;

– 1992 rok, rejs jachtu KOGA III z kpt. Janem PINKIEWICZEM na 500-lecie odkrycia Ameryki szlakiem Kolumba;

– 1994 rok, wieloetapowy rejs jachtu KOGA III na Morze Śródziemne. Poszczególne etapy prowadzili kapitanowie NOWAKOWSKI, KRAWCZYK, SZYMCZAK, JARCZYŃSKI. Po 200 dniach żeglugi jacht powraca do Gdyni;

– 1998 rok, wieloetapowy rejs jachtu SEKSTANT na Morze Śródziemne. Poszczególne etapy prowadzili kapitanowie SZCZEPANIK, WYSOCKI, SZYMCZAK, KINAS, PAŁKOWSKI. Rejs trwał od 4 maja do 27 listopada, a jacht przebył 9770 Mm. Na Biskajach jacht utracił ster, a załoga doprowadziła jacht do najbliższego portu sterując spinaker bomem. Po naprawie steru powrócili do Gdyni. Za dobrą robotę żeglarską kpt. PAŁKOWSKI został wyróżniony „NAGRODĄ HONOROWĄ REJS ROKU”;

– rok 2006, jacht TORNADO pod kpt. Edwardem KINASEM, rejs z młodzieżową załogą przez Morze Północne, Biskaje i Atlantyk do  Gibraltaru oraz udział w OPERACJI ŻAGIEL 2006;

– rok 2012, jacht LEGIA pod kpt. Maciejem SODKIEWICZEM , rejs wieloetapowy na Morze Białe przez Kanał Białomorskie oraz jeziora Ładoga, Onega i Wyg. Jacht przebył 3160 Mm w 65 dni pokonując 64 śluzy kanału;

– rok 2013, jacht KAPITAN II pod kpt. Jerzym BREZDNIEM, rejs do Amsterdamu z przejściem przez holenderski Kanał Północny, w którym pokonano 30 mostów zwodzonych;

– rok 2015, jacht KAPITAN II pod kpt. Jerzym Brezdeniem , wieloetapowy rejs z wymianą załóg do Oslo – ostatni rejs s/y KAPITANA II pod banderą JKMW „Kotwica”;

– 2016 rok, jacht TORNADO pod kpt. Tomkiem RYBICKIM, wieloetapowy rejs w fiordy norweskie i na SPITZBERGEN;

– 2019 rok, jacht TORNADO pod kpt. A.Załuckim, A.Adamskim, M.Selke, A.Mesojedem, I.Górecznym, wieloetapowy rejs w fiordy norweskie i porty szkockie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

STARTY W REGATACH ORGANIZOWANE POD BANDERĄ JKMW „KOTWICA”

Na Bałtyku nasi kapitanowie toczyli zwycięskie boje w zmaganiach regatowych. Tytuły  Mistrzów Polski zdobywali kapitanowie: PIKIEWICZ, ZAJKOWSKI, LUTOMSKI, POKLEWSKI, ERECIŃSKI, LEWANDOWSKI, PONIATOWSKI, RUSAK, SIWIEC, ROSZAK, ROSADA, BOJARSKI, KRUPSKI, BIGAJ, PASZKE, OSTROWSKI, MATLA, KULA, KINAS, BREZDEŃ, POLAŃSKI,

W prestiżowych regatach Gryfa Pomorskiego wielokrotnie zwyciężał kpt. Tadeusz SIWIEC. W rozgrywanych od 1959 roku regatach o Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej najwięcej zwycięstw odnosili kapitanowie Tadeusz SIWIEC i Marian KULA. Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej klasyfikowaną od 1952 roku  zdobywały 26 krotnie jachty pod banderą Klubową, w tym  s/y Tornado – 11 razy. Kapitan Tadeusz SIWIEC prowadził zwycięskie jachty 9-cio krotnie.

Pierwszym jachtem klubowym, uczestniczącym  w „Operacji Żagiel 74”był s/y HETMAN pod kpt. Janem Pinkiewiczem.

– 1976 rok, s/y HETNAN pod kpt. Pinkiewiczem  pokonał w ramach „Operacji Żagiel 76”najdłuższą do tej pory w klubowym żeglowaniu odległość 14.700 Mm przez Atlantyk, na trasie Plymouth – Newport.

– 1978 rok, jacht TORNADO – kpt. Tadeusz SIWIEC, start w „Operacji  Żagiel 78”, jacht wchodzi pierwszy na metę w Okselofiordzie i otrzymuje z rąk Króla Olafa V puchar dla najszybszego jachtu;

– 1979 rok, jacht TORNADO – kpt. Kazimierz Żółtek zdobywa Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej;

– 1979 rok, jacht NAUTICUS – kpt. Tadeusz SIWIEC, start w regatach FASTNET w grupie 57 „maszyn regatowych”. Bardzo ciężkie, sztormowe warunki spowodowały zatonięcie 5 jachtów oraz 15 żeglarzy. Doskonałe wyszkolenie załogi i odporność psychiczna pozwoliły na bezpieczne ukończenie regat;

– 1980 rok, jacht HADAR – kpt. Tadeusz SIWIEC, startuje w Polskim Tygodniu Bałtycku zdobywając wszystkie nagrody między innymi Puchar Telewizji Polskiej oraz Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej;

-1981rok,  jacht  HADAR – Kpt. Roman PASZKE, zdobywa złoty medal i tytuł “ Mistrza Polski”;

-1981 rok, jacht KAPITAN II – kpt. Jan PINKIEWICZ z  Wojciechem Krupskim – udział
w regatach dwuosobowych przez Atlantyk. Zajmują 12 miejsce na 25startujących jachtów;

– 1981 rok, jacht NAUTICUS – kpt. Tadeusz SIWIEC zajmuje drugie miejsce w regatach Rund Gotland;

– 1983 rok, jacht KAPITAN II pod kpt. Krzysztofem MATLĄ zdobywa Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej;

– 1984 rok, jacht HADAR – kpt. Roman PASZKE zdobywa  Puchar Dowódcy MW oraz Puchar Prezesa LOK;

– 1985 rok, jacht TORNADO – kpt. Tadeusz SIWIEC jest najszybszy w obu etapach „Operacji Żagiel 85” na Morzu Północnym;

– 1986 rok, jacht HADAR – kpt. Marian KULA zdobywa Mistrzostwo Polski i złoty medal;

– 1987 rok, jacht TORNADO – kpt. Tadeusz SIWIEC zdobywa Puchar Gryfa Pomorskiego;

– 1987 roku, jacht DRAGON pod kpt. Edwardem KINASEM plasuje się na 2 miejscu w regatach Heweliusza;

– 1990 rok, jacht DRAGON pod kpt. Edwardem KINASEM zwycięża w regatach Heweliusza w klasie jachtów dwumasztowych;

– 1991rok,  jacht NAUTICUS pod kpt. Adamem SPUŁĄ zdobywa Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej;

– 1992 rok, jacht HADAR pod kpt. Marianem KULĄ zdobywa Mistrzostwo Polski i złoty medal;

W 1994 r. zorganizowano pod patronatem Komisji Żeglarstwa Morskiego PZŻ – Morski Żeglarski Puchar Polski. W 19-to letniej historii „Pucharu” 10 razy zwyciężały jachty pod bandera klubową z  kapitanami: Roman PASZKE, Edward KINAS, Jędrzej CZAJKOWSKI, Jerzy BREZDEŃ, Marian KULA, Maciej POLAŃSKI jednocześnie zdobywając tytuł najlepszego kapitana morskiego.  Kapitan Marian KULA osiągał zwycięstwa 5-krotnie.

-1995 rok, jacht NAUTICUS pod kpt. Edwardem KINASEM zdobywa Morski Żeglarski Puchar Polski;

– 1995 rok, jacht TORNADO pod kpt. Jędrzejem CZAJKOWSKIM jest bezwzględnie najszybszy i otrzymuje wyróżnienie w konkursie „Rejs Roku 95”;

– 1996 rok, jacht HADAR pod kpt. Marianem KULĄ w regatach Rund Gotland jest najszybszy na mecie;

–  w latach 1996, 1997,1998, 1999, 2000 jacht TORNADO pod kpt. Maciejem POLAŃSKIM startuje w kolejnych edycjach „Operacji Żagiel” i jest nie do pokonania, za co w 2000 roku otrzymuje trofeum Cutty Sark Tall  Ships  Races –„ Jllingworth Trophy”

– latach 1996-97-98, jacht NAUTICUS pod kpt. Jerzym MAKUCHEM startuje w kolejnych edycjach  „Operacji Żagiel”. W roku 1997 wywalczył 3 miejsce w klasyfikacji generalnej, a w roku 1998 został sklasyfikowany na 1 miejscu grupy  C III zdobywając Jllingworth Trophy. Za rejs odbyty w bardzo trudnych, sztormowych warunkach po Morzu Północnym,  Biskajach i Atlantyku, kpt. Jerzy MAKUCH został wyróżniony „NAGRODĄ HONOROWĄ REJS ROKU”;

-1997, rok jacht TORNADO pod kpt. Jerzym BREZDENIEM zdobywa Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej;

– 1998 roku, jacht HADAR pod kpt. Marianem KULĄ zdobywa Morski Żeglarski Puchar Polski, a kpt. KULA po raz 3 tytuł Najlepszego Kapitana;

-1998 roku, jacht KIER II pod kpt. Krzysztofem  BREZDENIEM zdobywa Puchar Gryfa Pomorskiego oraz Srebrny Dzwon Kołobrzeski;

1999 roku jacht TORNADO  pod kpt. Maciejem Polańskim zdobywa nagrodę „ILLINGWORTH TROPHY” nadaną przez następcę tronu Danii dla najszybszego jachtu Operacji Żagiel ’99 za co kpt. Maciej Polański otrzymuje nagrodę Conrada za najwybitniejsze osiągnięcia żeglarskie;

-1999 rok, jacht KIER II pod kpt. Krzysztofem BREZDENIEM zdobywa Mistrzostwo Polski w klasie IMS;

-1999 rok, jacht KAPITAN II pod kpt. Jerzym BREZDENIEM zdobywa Srebrny Dzwon Kołobrzeski;

-1999 i 2000 roku, jacht KAPITAN II pod kpt. Jerzym BREZDENIEM z młodzieżową załogą, wychowankami klubowej Szkółki Żeglarskiej startuje w regatach zaliczanych do Morskiego Żeglarskiego Pucharu Polski i zdobywa Puchar Polski Jachtów Pełnomorskich oraz tytuł Najlepszego Kapitana;

-2005 roku jacht Tornado pod kpt. Edwardem KINASEM za zwycięstwo w bardzo ciężkich warunkach pogodowych na trasie z New Castle – Anglia do Fredrikstad – Norwegia  w klasie „C”, uhonorowany został  głównym trofeum „REGATA GELA CUP i ILLINGWORTH TROPHY” oraz  wyróżnieniem Honorową Nagrodą Rejs Roku 2005 i międzynarodową Nagrodą CONRADA.

2005 jacht Nauticus  pod kpt. Maciejem Polańskim zdobywa  Wicemistrzostwo Polski, Puchar Gryfa Pomorskiego i Srebrny Dzwon Kołobrzeski;

-2006 jacht Nauticus  pod kpt. Maciejem Polańskim zdobywa Mistrzostwo Polski i Morski Żeglarski Puchar Polski;

-2008 jacht Nauticus pod kpt. Maciejem Polańskim zdobywa Morski Żeglarski Puchar Polski i Wicemistrzostwo Polski, a kpt. Maciej Polański otrzymuje po raz drugi tytuł najlepszego kapitana MŻPP;

– 2009 rok, s/y SARMATA II pod kpt. Dariuszem SCHYMALĄ oraz s/y SEKSTANT pod kpt. Karolem ZWOLAKIEM startują w „Operacji Żagiel 2009” to St. Petersburga i Turku;

– 2013 rok, s/y KAPITAN II pod kpt. Jerzym BREZDENIEM startuje w pierwszej edycji Regat Trójmiasta zdobywając Puchar Trójmiasta za I miejsce w grupie OPEN;

– 2013 rok, s/y KOMANDOR II pod kpt. Jarkiem GOLIŃSKIM z młodzieżową załogą startuje w „Operacji Żagiel 2013” na trasie Arhus – Helsinki – Ryga – Szczecin;

-2016  rok, s/y KAPITAN II pod kpt. Jerzym BREZDENIEM startując w Błękitnej Wstędze ZG zdobywając Puchar dla najszybszego jachtu drewnianego;

– 2018 rok, s/y HADAR pod kpt. Jerzym BREZDENIEM zdobywa Puchar 90-lecia JKM  GRYF na trasie 300 Mm wokół lat. Oland Sodra Grund;

– 2019 rok, s/y HADAR pod kpt. Jerzym BREZDENIEM zdobywa Puchar Bałtyku Południowego:

– 2020 rok, s/y HADAR pod kpt. Jerzym BREZDENIEM zdobywa tytuł Morskiego Żeglarskiego Mistrza Polski

 

Niewątpliwie najbardziej utytułowanym kapitanem regatowym Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica” jest Kapitan Marian KULA:

• 1976 rok, na jachcie KNEŹ – V-ce Mistrz Polski – srebrny medal,

• 1990 rok, na jachcie HADAR – V-ce Mistrz Polski – srebrny medal,

• 1995 rok, Srebrny dzwon Kołobrzegu – jacht HADAR,

• 1996 rok, GEAB Round Gotland Race, 2/12 w klasie I 18/224 jachty w I IMS,

• 1997 rok, Puchar Gryfa Pomorskiego, jacht – HADAR,

• 1988 i 1992 rok, Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej – jacht HADAR,

• 1988,1990,1993, 1995, 1997,1998,1999,2001,2002,2003 rok, na jachcie
HADAR – zdobywca Pucharu Dowódcy Marynarki Wojennej – 10 razy,

• 1998,1999 i 2000 rok, wszystkie puchary zdobyte w regatach w Polsce – jacht
HADAR stara strona HADARA puchary z 1988,

• 2005 rok, Eurocard Round Gotland Race – 5 miejsce i puchar w prestiżowej
klasie IMS 80 startujących – jacht HADAR,

• 2005 rok, na jachcie HADAR – Mistrzostwo Polski i złoty medal,

• 2006 rok, na jachcie HADAR – Vice Mistrz Polski – srebrny medal,

• 2007 rok, Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski przyznaje „Nagrodę
Conrada 2007” – za wielokrotne Mistrzostwa Polski, profesjonalizm i
doświadczenie w morskim żeglarstwie regatowym,

• 2008 rok, Międzynarodowa nagroda „CONRADA Indywidualności Morskie”
– utytułowany morski żeglarz regatowy, twórca polskiej idei regat
wokółziemskich.

• 2008 rok, Puchar Westerplatte kilkanaście razy zdobyty za 1 miejsce za co
wyróżniony specjalnym Pucharem Westerplatte za udział i najwięcej zwycięstw
w 30 lecie Pucharu przez Yacht Klub Północny Gdańsk i Telewizje Gdańską –
na różnych jachtach,

• 1992,1999 i 2005 rok, Regaty Heweliusza za I Miejsca, – jacht HADAR,

• 1993,1994,1998,1999,2001,2002 i 20004 rok, Regaty LOK – GRYF – jacht
HADAR.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

KLUBOWI  ZDOBYWCY BŁĘKITNEJ WSTĘGI Z. GDAŃSKIEJ  W LATACH 1952 – 1997

Jachty:  s/y Komandor – 2, s/y Hetman – 6, s/y Admirał – 2, s/y Tornado – 11, s/y Hadar – 4, s/y Nauticus – 1;      Razem – 26

Kapitanowie: Tadeusz Siwiec – 9, Marian Kula – 2, Szymański – 4, Meisner – 1, Z. Perlicki – 1, M.Przylipiak – 1, R. Lewandowski – 1,J. Rusak – 2, K. Żółtek – 1, A.Ludwiczyński -1, A.Spuła -1 , R.Paszke – 1, J.Brezdeń – 1 :   Razem – 26

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

KAPITANOWIE I JACHTY KLUBOWE, ZDOBYWCY MŻPP 1994 – 2002 ORAZ TYTUŁY „NAJLEPSZEGO KAPITANA” 

1994 r.

s/y „Gemini” JKMW „Kotwica” Gdynia – kpt. Roman Paszke

Najlepszy kapitan – Roman Paszke

1995 r. 

s/y „Nauticus”JKMW Kotwica Gdynia – kpt. Edward Kinas

Najlepszy  kapitan – Edward Kinas

1996 r. 

s/y „Tornado” JKMW „Kotwica” Gdynia – kpt. Jerzy Brezdeń

Najlepszy kapitan – Marian Kula

1997 r. 

s/y „Wiatr” GKM LOK Gdańsk – kpt. Sławomir Wyszyński

Najlepszy kapitan – Marian Kula.

1998  r. 

s/y „Hadar” JKMW Kotwica Gdynia – kpt. Marian Kula

Najlepszy kapitan – Marian Kula

1999 r. 

– s/y „Kapitan II” JKMW „Kotwica” Gdynia – kpt. Jerzy Brezdeń

Najlepszy kapitan – Jerzy Brezdeń

2000 r. 

s/y Kapitan II” JKMW Kotwica Gdynia – kpt. Jerzy Brezdeń

Najlepszy kapitan – Jerzy Brezdeń

2001 roku ze względu na niespełnienie warunków regulaminu nie przyznano Pucharu

2002 r.

Wprowadzono Międzynarodowy System Pomiarowy IMS do regat morskich.

Jachty morskie pomierzone w formule IMS podzielono na dwie grupy:

I  grupa IMS o GPH 545,1 do 650,0 (jachty większe)

II grupa IMS o GPH 650,1 do 769,0 (jachty mniejsze).

2002 r.  

I grupa IMS – s/y „Duży Ptak”, AKM Gdańsk – kpt.Krzysztof Paul

Najlepszy kapitan – Marian Kula

II grupa IMS – s/y „Skorpion”, YKP Gdynia – kpt. Adam Selonke

Najlepszy kapitan – Adam Selonke

 

W opracowaniu wykorzystano:
1. Stanisław Piekarski – „Oficerski Yacht Klub Rzeczypospolitej Polskiej w
Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym”, Przegląd historyczno –
wojskowy, Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa 2016;

2. Jan Pinkiewicz „Jachty pod banderą Jacht Klubu Marynarki Wojennej
Kotwica”
Wyd. Akademii Marynarki Wojennej, Gdynia 2010;

3. Edward Kinas –„ Historia Klubu”, http://www.jkmw-
kotwica.pl/Historia-Klubu

4. Adam Woźniak – Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej,
www.blekitnawstega.pl/historia/

5. Marian Kula – Informacja mailowa przesłana do Zarządu Klubu w dniu
31.05.2021r.

Opracował: Jerzy Brezdeń
jerzybrezden@wp.pl