• 1

  Rejsy

 • 2

  Regaty

 • 3

  Szkolenia

 • 4

  Wypoczynek pod żaglami

Copyright 2021 - Custom text here

R E G U L A M I N
SĄDU  KLUBOWEGO
Jacht Klubu Marynarki Wojennej "KOTWICA"

 

 

Na podstawie § 21, § 41 i § 42 Statutu JK MW "Kotwica"
ustala się następujący tryb postępowania Sądu Klubowego:

 

1. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom JK MW "Kotwica", Oddziałów i Sekcji Klubu wszczyna i przeprowadza Sąd Klubowy;

2. Sąd Klubowy wszczyna postępowanie dyscyplinarne na wniosek Zarządu JK MW "Kotwica", Oddziałów i Sekcji Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu, Oddziałów i Sekcji oraz na wniosek członka JK MW "Kotwica", Oddziałów i Sekcji Klubu;

3. Sąd Klubowy wszczyna postępowanie dyscyplinarne w następujących sprawach:

1) Członków Klubu nie wywiązujących się z obowiązków określonych w § 17 pkt 1 - 5 Statutu Klubu;
2) Naruszenia przepisów i dyscypliny w czasie pływania na jachtach pod banderą klubową i w życiu klubowym;
3) Dotyczących członków honorowych, członków wspierających oraz władz klubowych;
4) Zgodnie wniesionych przez strony (nie dotyczy spraw Komisji Regatowych i Kolegium Sędziów);

4. Postępowanie dyscyplinarne przeciwko członkom władz klubowych, Sąd Klubowy prowadzi w poszerzonym składzie o Komandora Klubu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub ich zastępców;

5. W zależnoci od złożoności sprawy dyscyplinarnej powołuje się zespół specjalistów sporód Zarządu i Klubu;

6. Sąd Klubowy orzekając w sprawach ust. 3 ppkt 1 i 2 może nałożyć jedną z następujących kar:
1) upomnienie;
2) ostrzeżenie;
3) nagana;
4) czasowe zawieszenie w prawie korzystania ze sprzętu pływającego;
5) czasowe zawieszenie uprawnienia do prowadzenia jachtów JK MW "Kotwica";
6) czasowe zawieszenie w obowiązkach osoby funkcyjnej władz klubowych;
7) czasowe pozbawienie praw członka Klubu;
8) wnioskowanie do Zarządu JK MW "Kotwica" o wykluczenie z Klubu;
9) wnioskowanie do Walnego Zebrania o pozbawieniu tytułu i odznaki Honorowy Członek Klubu;

7. Wstrzymuje się postępowanie dyscyplinarne klubowe jeżeli sprawa jest rozpatrywana w Izbie Morskiej, Wojskowej Komisji Awaryjnej lub przez przełożonych wg przepisów wojskowych. Po decyzjach tych organów może być prowadzone postępowanie klubowe.

8. Osoba, przeciwko której prowadzi się sprawę ma prawo do zapoznania się z zarzutami i wniesienia dodatkowych wyjanień na pimie, przed rozprawą;

9. Sąd Klubowy jest zobowiązany, w trybie nie krótszym niż 7 dni przed rozprawą, przesłać zarzuty na piśmie członkowi, przeciwko któremu ma się odbyć rozprawa oraz zawiadomienie o dniu, godzinie i miejscu rozprawy.

10. Sąd Klubowy przeprowadza rozprawę w składzie minimum 3 osób;

11. Decyzja Sądu Klubowego w zakresie kar wymienionych w ust. 6 ppkt 1, 2, 3, 4, 5 są ostateczne;

12. Od decyzji Sądu Klubowego w zakresie kar wymienionych w ust. 6 ppkt 6 i 7, ukarany członek Klubu może odwołać się do Walnego Zebrania Członków Klubu. Do czasu Walnego Zebrania obowiązuje czasowe wykonanie tych kar;

13. Komplet dokumentów z postępowania dyscyplinarnego i protokół z rozprawy Sądu Klubowego znajdują się w Biurze JK MW "Kotwica". Biuro Klubu powiadamia członka Klubu, przeciwko któremu było prowadzone postępowanie dyscyplinarne o wyniku rozpatrzonej sprawy: o ukaraniu lub umorzeniu.

14. Przewodniczący Sądu Klubowego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Prezydium i Zarządu JK MW "Kotwica" oraz Oddziałach i Sekcjach Klubu z głosem doradczym;

15. Powyższy Regulamin Sądu Klubowego obowiązuje również w Oddziałach i Sekcjach. W Oddziałach i Sekcjach JK MW "Kotwica" drobniejsze naruszenia dyscypliny rozpatruje rzecznik dyscyplinarny, który wchodzi w skład Zarządu Oddziału lub Sekcji, a poważniejsze Sąd Klubowy JK MW "Kotwica" na wniosek Zarządu Oddziału lub Sekcji Klubu.